surveypal-online-survey-software-2000x1000.jpg

آیا محدودیتی برای تعداد نویسندگان مقاله وجود دارد؟

در واقع میتوان گفت هیچ محدودیتی برا ی تعداد مولفان در مقاله وجود ندارد. با این حال، مهم است که تمام افرادی که اسمشان بر ر وی مقاله ذکر م یگردد در فرآیند جمع آوری مقاله نقشی داشته باشند. در زیر به برخی از اصول ذکر نام یک فرد در مقاله اشاره م یکنیم. ا ین اصول برای آن است که فردی که نام وی روی مقاله میآید میبایست یکی از نقشهای چهارگانه زیر را در تدوین مقاله داشته باشد.

داشتن نقش در فرآیند انجام پژوهش ماننند تحلیل دادهها، تفسیر دادهها، و جمع آو ری آنها . 1⃣ نقش راهنمای علمی در طول فرآیند انجام پژوهش برا ی رفع ایرادا ت و مشکلات احتمالی در هریک از بخش 2⃣ های پژوهش. نقش داشتن در فرآیند اصلاح و آماده سازی قبل از چاپ مقاله. 3⃣ داشتن توافقنامه برای پاسخگویی به تمام جنبه ها ی کار در حصول اطمینان از این که سوالات مربوط به 4️⃣ صحت و یا یکپارچگی هر بخشی از کار مرد بررسی و رفع و رجوع قرار خواهد گرفت .

اگر پژوهشگری هی چ یک از نقشهای چهارگانه فوق را در تدوین مقاله نداشته باشد، نام آنها نه به عنوان مولف بلکه به عنوان مشارکت کننده در تح قیق آورده م یشود. معمولاً در مقالاتی که چند نویسنده در نگارش آن سهی م بودهاند و نامشان به عنوان مولف در مقاله ذکر شده است از نویسندگان درخواست میشود در کاورلتر یا داخل Corresponding متن مقاله یک نفر را به عنوان مسئول مکاتبات در نظر گیرند که به آن نویسنده مسئول یا . م یگویند author