تفاوت کنفرانس - سمینار (همایش) - بزرگداشت - کنگر ه - سمپوزیم - جشنواره

تفاوت کنفرانس، سمینار (همایش)، بزرگداشت، کنگر ه، سمپوزیم و جشنواره

کنفرانس مجلسي است جهت آن که شخصي مطالبي علمي را براي ديگران بيان کند تشکيل مي شود. معني ديگر آن اجتماع و انجمني است که از عده معدودي براي بحث درمورد مسايل سياسي، اجتماعي و فني تشکيل شده باشد. ضمناً به اجتماع گروهي از متخصصان فن براي شور و بحث در باب مسائل فني و يا اجتماع جمعي از سياستمداران، روساي دولت ها ، وزيران به منظور حل يک مسائله سياسي داخلي و بين المللي نيز اطلاق مي شود. کنفرانس کوچک تر از کنگره اس ت.

سمينار Seminar به دسته اي از دانشجويان که تحت نظر يک استاد، در رشته اي خاص به تحقيق و تتبع بپردازند و سخنراني هايي در آن رشته ترتيب دهند، هم چنين به دوره اي از تحصيلات، که توسط چنين دانشجوياني تثبيت شود سمينار گفته مي شود. معني ديگر سمينار ، اتاقي است که دانشجويان در آن گرد هم آيند و به تشريح موضوعي بپردازند.
در کشورمان واژه “هماي ش” جايگزين سمينار شده است. اما ديده مي شود بسياري از مجامع با اهدافي متفاوت از معني سمينار و با عنوان “همايش ” برگزار مي گردند.

بزرگداشت Commemoration بزرگ داشتن، تعظيم نمودن، توقير کردن و تکريم نمودن ياد و خاطره شخصيتي که در عرصه هاي علمي ، فرهنگي، هنري و… شاخص بوده است و اينک در ميان ما نيست. در مراسم بزرگداشت چندين سخنران در باره آراء و نظرات و آرمان هاي نيک آن شخصيت بياناتي ايراد مي نمايند.

کنگره Congress کنگره يک کلمه فرانسوي است که وارد فارسي شده است بدين معني که اجتماع و انجمني از آگاهان، صاحب نظران و دانشمندان براي بحث و گفتگو پيرامون مسائلي از جمله مباحث سياسي، علمي ، هنري و نظاير آن دور همديگر جمع مي شوند. هم چنين به مجمعي متشکل از سران دُوَل، نمايندگان کشورها يا دانشمندان جهت گفتگو و بحث در باب مسايل سياسي ، اقتصادي و علمي کنگره گفته مي شود. سمپوزيم Symposiuom
مجمعي که هدفش مباحث فلسفي و علمي باشد و يا مجمعي که در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعي واحد، مقالاتي ارائه نموده و يا سخنراني هايي ايراد نمايند سمپوزيوم گفته مي شود. مانند سمپوزيوم نفت يا سمپوزيوم حکمت و فلسفه و نظاير آن. عنصر اصلي در سمپوزيوم ، موضوع واحد آن است.